Skoči na glavno vsebino

V nadaljevanju vam posredujemo obvestilo MDDSZ o subvencionirani prehrani.

 Vodja šolske prehrane: Jelka Esih

Centri za socialno delo bodo odločbe o subvenciji prehrane izdali po uradni dolžnosti, kar pomeni, da vlaganje vlog za subvencijo prehrane ni potrebno za vse, ki imajo na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji. Centri za socialno delo bodo odločbe izdali v zadnjem tednu meseca januarja. Vsi starši lahko preverijo kakšen procent neto povprečne mesečne plače na osebo predstavljajo njihovi dohodki tako, da ta podatek preverijo na drugi strani obrazložitve odločbe veljavne na dan 31. 12. 2012. Če njihovi dohodki za subvencijo malice za učence ne presegajo 53 % neto povprečne plače na osebo oziroma 64 % za subvencijo malice za dijake, potem bodo prejeli odločbo o subvenciji prehrane, ki jih bodo CSD izdali po uradni dolžnosti brez vlog. Če pa njihov dohodek na družinskega člana presega ta cenzus, odločbe ne bodo prejeli in do subvencije tudi niso upravičeni.

Izdaja odločb o subvenciji prehrane po uradni dolžnosti:

Za tiste, ki nimajo priznane pravice do dodatne subvencije malice ali do subvencije kosila in:

  • Imajo v družini (za katerega koli otroka) na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji (pri čemer se primarno upošteva odločba o otroškem dodatku), bodo centri za socialno delo izdali odločbo o subvenciji prehrane po uradni dolžnosti z veljavnostjo do 30. 6. 2013. Navedeno z drugimi besedami pomeni, da vlaganje vlog za subvencijo prehrane v omenjenem primeru, do izdaje odločb centrov za socialno delo po uradni dolžnosti, ni potrebno. Odločbe bodo vsi upravičenci prejeli v zadnjem tednu meseca januarja.
  • Nimajo v družini veljavne odločbe o otroškem dodatku ali o državni štipendiji in želijo uveljavljati pravico do subvencije malice oziroma kosila po novi zakonodaji oziroma od 1. 2. 2013 dalje, morajo pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice ali subvencije kosila, pri čemer se izpolnjevanje pogojev ugotavlja na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka.

Spremembe na področju šolske prehrane s 1. 2. 2013
Subvencija malice:

Za proračunski leti 2013 in 2014 so tako do polne subvencije oziroma brezplačne malice upravičeni:

  • Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek), ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
  • Dijaki, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) ne presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) znaša:

  • nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice.
  • nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.

Subvencija kosila:
Do subvencije kosila bodo upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek), ne presega 18 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (prvi razred otroškega dodatka).

Dostopnost
//