Skoči na glavno vsebino

HIŠNI RED V ČASU COVID-19

SPLOŠNI DEL

Posodobljen Hišni red za zagotavljanje dela v času COVID-19 Osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice velja od 22. 2. 2021 do preklica. Dokument velja za vse enote šole, in sicer za matično šolo, PŠ Špitalič, PŠ V parku. V Hišnem redu so zapisane le specifike, ki jih predlagajo na NIJZ in MIZŠ z namenom zagotavljanja varnega učnega okolja in preprečevanja z okužbo COVID-19. Dokument je obvezujoč za vse deležnike šole.

Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice s Hišnim redom določa pravila, ki so pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli v času COVID-19, in veljajo za celoten šolski prostor. Podružnice imajo Hišni red, ki vključuje njihove posebnosti.

Nova pravila Hišnega reda veljajo za vse prostore šole in pripadajoča območja izven stavb. To so območja, ki so namenjena uporabi učencev za pouk, odmore in druge organizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela.

Sem spadajo:

 • šolska dvorišča (zelene površine in parkirišče),
 • športna igrišča,
 • ograjene površine otroških igrišč,
 • površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in za varen prihod v šolo.


Poslovni čas šole

Šola in organizacijske enote šole poslujejo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.

Jutranje varstvo5.30─7.20
Redni pouk7.30─ po urniku
Podaljšano bivanje11.10─16.10

Poslovni čas se lahko spremeni (skrajša) glede na potrebe učencev. V šolske prostore lahko vstopajo le učenci in zaposleni. Ostali uporabniki lahko vstopajo v šolo le po predhodni najavi in primerno zaščiteni z obrazno masko.

Uradne ure

Tajništvo7.00─12.00
Računovodstvo7.00─12.00
Svetovalna služba7.00─14.00 ali po dogovoru
 • Vstop v tajništvo in računovodstvo šole je možen le posamično in z obrazno masko. V tajništvu so lahko naenkrat največ 3 osebe, v računovodstvu 3 osebe, v pisarnah pomočnic 3 osebe in v pisarni ravnateljice 3 osebe. V vseh omenjenih prostorih je obvezno  nošenje obrazne maske in redno prezračevanje. Upošteva se razdalja od 1,5 do 2 metra.
 • V pisarni svetovalne službe so lahko naenkrat največ 3 osebe. Obvezno je nošenje obrazne maske in redno prezračevanje. Upošteva se razdalja od 1,5 do 2 metra.
 • V kabinetih so lahko  naenkrat  največ 3 do 4 osebe, odvisno od velikosti kabineta. Obvezno je nošenje obrazne maske in redno prezračevanje. Upošteva se razdalja od 1,5 do 2 metra.
 • V zbornici šole je lahko naenkrat največ 10 oseb. Obvezno je nošenje obrazne maske in redno prezračevanje. Upošteva se razdalja od 1,5 do 2 metra.
 • V toaletnih prostorih sta lahko naenkrat največ 2 osebi. Upošteva se varnostna razdalja od 1,5 do 2 metra, skrbelo se bo za redno prezračevanje.
 • Učenci se v garderobah preobujejo v copate.
 • V garderobah se učenci ne smejo zadrževati.
 • Na hodnikih šole je nujno spoštovanje varnostne razdalje (od 1,5 do 2 metra).
 • Učitelji in tehnično-administrativno osebje skrbijo za razkuževanje tipkovnic.
 1. PRIHOD V ŠOLO

Izvaja se obvezni in razširjen program (JV, OPB). Interesne dejavnosti se izvajajo, le znotraj ene stalne skupine.

Obiskovanje osnovnošolskega programa je za učence obvezno (ZoŠ). O odsotnosti  učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev določa pediater. Učence, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v šoli, učitelji po ustaljenih komunikacijskih kanalih informirajo z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku.

 • Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in samostojno vstopajo v šolo.
 • Vsi ostali obiskovalci v šolo ne vstopajo; kadar je nujno potrebno, se najavijo na številko  03/757 29 50 in evidentirajo v tajništvu šole.
 • Učenci prihajajo in odhajajo iz šole IZKLJUČNO skozi vhode, ki so označeni.
 • Pri vhodih v šolsko stavbo in v jedilnico je nameščeno razkužilo.

Vhodi za učence:

Razred/ VhodMATIČNA ŠOLAŠPITALIČV PARKU
1.- 5. razredavhod  garderobe desnoglavni vhodglavni vhod
6.- 9. razredavhod garderobe levo  glavni vhodglavni vhod

Pomembno:

 • Učenci vstopajo v šolski objekt posamično, pri tem naj ohranjajo medosebno razdaljo od 1,5 do 2 metra.
 • Pred vstopom v garderobo si učenci razkužijo roke. Potem posamezno vstopajo v garderobo, kjer se preobujejo. Nato gredo naravnost v svojo učilnico, kjer si ponovno umijejo roke in se usedejo na svoje mesto in se ne presedajo.
 • Učenci se v garderobah ne zadržujejo in upoštevajo varnostno razdaljo.
 • Učenci, ki so v jutranjem varstvu, se delijo v skupine po oddelkih. Jutranje varstvo se prične ob 5.30 in traja do 7.15, ko gredo učenci v matične učilnice. Od 6.45 je v vsakem nadstropju razredne stopnje in v garderobi prisoten dežurni učitelj.
 • Na predmetni stopnji je od 6.45 dežurni učitelji prisoten v atriju, od 7.00 pa tudi v garderobi in avli.
 • Vozači gredo takoj po prihodu v matične učilnice.
 • Na šolskih hodnikih so s talnimi označbami zarisani »koridorji«, ki usmerjajo gibanje, in talne označbe, ki skrbijo za ustrezno razdaljo.
 • Med odmori je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba (dežurni učitelj), ki skrbi, da se ukrepi izvajajo.

2. ODHOD IZ ŠOLE

 • Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku, kjer so vstopili v šolo.
 •  Starši otroke počakajo pred šolo in pri tem upoštevajo varno razdaljo.
 • Starši ne hodijo v šolske prostore.
 • Za varen odhod iz šole poskrbita učitelj podaljšanega bivanja in dežurni učitelj.
 • Starš, ki pride po otroka v podaljšano bivanje, pozvoni in počaka na učitelja, ki gre po otroka v učilnico.
 • Za protokol odhoda in prihoda otrok starši upoštevajo trenutna navodila, ki se bodo spreminjala glede na epidemiološko situacijo ali navodila NIJZ in MIZŠ (priloga).
 • Starši otrok, ki so vključeni v OPB, naj najavijo svojo uro prihoda učitelju OPB in počakajo na otroka pred šolo.

3. POUK

UČILNICE

 • Pouk obiskujejo le zdravi učenci.
 • V vsaki učilnici je razkužilo.
 • Zadrževanje na hodniku ni dovoljeno.
 • Učenci si ne posojajo šolskih potrebščin.
 • Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji.
 • Učenci pijejo le iz svoje stekleničke.
 • Učenci ne smejo prinašati v šolo igrač.
 • Pouk se bo v ustreznem vremenu izvajal na prostem.
 • Učitelj učilnico vsako uro temeljito prezrači. Učenci naj imajo zaradi tega dodatna oblačila (jakna, bunda).

RAČUNALNIŠKA UČILNICA IN ŠOLSKA KNJIŽNICA

 • Računalniško učilnico je potrebno za vsako skupino prezračiti in razkužiti.
 • Knjižnica je namenjena izposoji knjig in se v njej ne zadržujemo.
 • Učenci  vstopajo posamično, z maskami, pri vratih v jedilnici, izstopajo pa pri nasprotnih vratih, da ne bi prihajalo do stika med učenci.
 • Pred vstopom v knjižnico si roke umijejo s toplo vodo in milom, če to ni mogoče, je v knjižnici na voljo tudi razkužilo.
 • Priporočena razdalja med učenci je 1, 5 oziroma 2 metra.
 • Pri vsaki polici je lahko samo 1 učenec, prav tako pri mizi in ob izposojevalnem pultu. V knjižnici je lahko poleg strokovnih delavcev naenkrat največ 5 uporabnikov.
 • Knjige, ki so jih učenci listali, odložijo v za to pripravljene škatle. Tam ostanejo 3 dni. 3-dnevna karantena je tudi za vrnjeno gradivo.
 • Knjižnico redno zračimo, razkužujemo mize, še posebej so na to pozorne izvajalke učne pomoči.
 • Učenci se naj čim manj dotikajo različnih predmetov, površin, revij in knjig.

ŠPORTNA DVORANA

 • Posebnega pomena je skrb za gibalne aktivnosti. Gibalne aktivnosti se bodo izvajale v športni dvorani, če bo vreme ustrezno tudi na prostem. Učencem ponudimo  aktivnosti  BREZ STIKA (ne priporočamo iger z žogo, lovljenja ipd).
 • Učenci od 6. do 9. razreda se preoblečejo v garderobi športne dvorane, ki jo učitelj ali čistilka po zaključku ure razkuži.

ZBORNICA, KABINETI ZA UČITELJE

 • Pri določanju, koliko oseb je lahko največ v prostoru, uporabljamo za zbornico in kabinete enak ključ kot pri učilnicah (zagotovljena naj bo medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra).
 • Individualna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov.

TOALETNI PROSTORI

 • Toaletni prostori se  bodo redno prezračevali.
 • Pred toaletnimi prostori so prav tako talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje.
 • Po uporabi toaletnih prostorov je še posebej pomembna higiena rok!

ZUNANJE POVRŠINE

 • Zunanja igrala se lahko uporabljajo, vendar le ena skupina naenkrat na enem delu. Po uporabi učitelj izpostavljena mesta igral razkuži.

PETMINUTNI ODMORI

 • Med petminutnimi odmori se bodo učenci zadrževali  v razredu, toaletne prostore uporabljajo le med poukom.

GLAVNI ODMOR IN MALICA

 • Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic.
 • Malico učenci zaužijejo v učilnici.
 • Kuhinjsko osebje prinese malico pred učilnice od 1. do 3. razreda, od 4. do 9. razreda, prinesejo malico dežurni učenci.
 • Hrano razdeli učitelj, pred tem si umije roke.
 • Pred hranjenjem bo poskrbljeno, da bodo mize obrisane s papirnatimi brisačami za enkratno uporabo in razkužilom. Pred nadaljevanjem pouka se postopek ponovi. Pred in po končanem hranjenju si učenci umijejo roke z vodo in milom.
 • Sadje šolske sheme ponujamo v učilnici. Učenec vzame tisti sadež, ki se ga je dotaknil. Ostalih se ne dotika.

4. KOSILO

 • Kosilo se izvaja v jedilnici PO RAZPOREDU SKUPIN, ki imajo določen stalni prostor v jedilnici.
 • Vsi učenci na svoj termin počakajo v matičnih učilnicah.
 • Učenci si pred kosilom umijejo roke. Upoštevajo talne označbe glede medosebne razdalje.
 • Stoli v jedilnici so postavljeni na ustrezni razdalji, UČENCI UPORABLJAJO LE OZNAČENE STOLE, jih ne premikajo ali prestavljajo.
 • Prav tako upoštevajo talne označbe pri pultu, kjer vračajo pladnje.
 • Učencem, ki obiskujejo OPB, pri kosilu pribor delijo učiteljice OPB.
 • Učencem od 6. do 9. razreda pribor deli dežurni učitelj.
 • Dežurni učitelj poskrbi za razkuževanje avtomata za vodo.
 • Čistilka bo jedilnico za vsako skupino razkužila in prezračila.

5. PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO

 • Učenci v jutranje varstvo vstopajo skozi desni vhod (garderoba razredne stopnje). Pred tem se preobujejo v garderobi, ki je zanje določena.
 • Vstopajo posamezno.
 • Po zaključenem jutranjem varstvu učitelj poskrbi, da gredo učenci v ustrezno učilnico.
 • V podaljšanem bivanju veljajo enaka pravila kot pri rednem pouku, torej priporočena razdalja, umivanje rok.
 • Podaljšano bivanje in jutranje varstvo se bo izvajalo za vsak oddelek oziroma skupino v vedno isti učilnici, če bo vreme dopuščalo tudi vsaj del časa izven šole.
 • Starši prevzamejo otroke ob predhodno najavljeni uri, ki so jo navedli na obrazcu. V kolikor otroka ni ob dogovorjeni uri, pozvonijo pri vhodu garderobe.
 • Igrače v OPB se med tednom med skupinami ne menjavajo. Ob koncu tedna se pospravijo in po vikendu se lahko zamenjajo.

6. ZAŠČITNA OPREMA

Učitelji in ostali strokovni delavci nosijo zaščitne maske na hodniku, v učilnici pa jo lahko snamejo, vendar morajo  poskrbeti za primerno razdaljo.

Zaščitne maske so obvezne za vse učence ob prihodu v šolo, odhodu iz šole in ko so na hodniku oziroma izven učne skupine.

NIJZ priporoča, da vsi zaposleni in otroci v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa skladno s priporočili za uporabo mask, in sicer v učilnicah jih znotraj matičnega oddelka ali skupine ne uporabljajo, v skupnih prostorih pa je uporaba maske obvezna.

Učence bomo seznanili  s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask.

 • pred uporabo ter po odstranitvi maske si temeljito umijejo ali razkužijo roke,
 • maska mora segati od korena nosu do pod brade, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo.

Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

7. KOMUNIKACIJA S STARŠI

 • Stiki med starši, učitelji, svetovalno službo in vodstvom šole se v čim večji meri izvajajo preko telefona, videokonferenc ali preko e-pošte.
 • V primeru bolezni otroka ali družinskega člana so starši o tem dolžni obvestiti šolo.
 • V primeru bolezni ali okužbe z COVID-19 otroka ali družinskega člana, so starši dolžni takoj o tem obvestiti šolo.
 • Starši naj redno spremljajo spletno stran šole in elektronsko pošto.

8. KAJ V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO S KORONA VIRUSOM

 • Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa, o tem takoj obvesti starše. Učenca umakne iz skupine v za to dodeljen prostor ali v lepem vremenu pred šolo, kjer učitelj z ustrezno zaščitno opremo in v primerni razdalji z njim počaka na starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo.
 • Učitelj o tem obvesti tudi tajništvo oz. vodstvo šole.
 • V primeru suma na okužbo pri zaposlenemu, se ga takoj napoti domov.
 • Prostori, kjer se je gibal učenec ali zaposleni s sumom na covid-19, se očistijo in razkužijo.
  DNEVNA NAVODILA Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v učilnico ali izstopanju iz nje, pri odhodu na stranišče ali ob prihodu s stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj od 1,5 do 2 metra.Odsvetujemo zbiranje v skupinah, razen v okviru posameznega oddelka. To velja za celotno območje šole.Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj odprta okna).V šolske prostore naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi in po predhodni najavi. Upoštevajo naj vse potrebne ukrepe.

Dostopnost
//